Shoyeido’s White River Incense, 80 Sticks – Shirikawa by SHOYEIDO